مسئول تست نرم افزار

نرم افزار و فناوری اطلاعات
تهران , تهران